Přeskočit na hlavní obsah

Schválena chemická „úprava vzduchu“ proti COVID, navzdory známým zdravotním rizikům

V polovině ledna schválila americká agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) žádosti dvou jižních států (Georgia a Tennessee) s žádostí o nouzovou výjimku, která by jim umožnila aerosolizovat vybrané vnitřní prostory antivirovou „úpravou vzduchu“ nazvanou Grignard Pure. 

Grignard Pure je produkt na bázi nanočástic. Jeho aktivní složkou je látka zvaná triethylenglykol (TEG). Schválení EPA se dostalo pod § 18 Federálního zákona o insekticidech, fungicidech a rodenticidech (FIFRA), který agentuře umožňuje povolit pesticidy pro neregistrovaná použití ve vymezených zeměpisných oblastech po dobu až jednoho roku během mimořádných událostí v oblasti veřejného zdraví považovaných za „urgentní“ a „neobvyklé“. 

Grignard Pure obsahuje TEG jako samostatnou chemickou sloučeninu, ale TEG je také součástí některých sloučenin polyethylenglykolu (PEG) (těch s nízkou molekulovou hmotností). Od loňského léta vznesla Dětská ochrana zdraví (CHD) naléhavé otázky ohledně přítomnosti PEG ve vakcínách mRNA založených na nanočásticích vyvinutých společnostmi Pfizer a Moderna, schválených Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) USA pro nouzové použití proti COVID. V tiskové zprávě ze dne 14. prosince a v dopisech vedoucím na ministerstvu zdravotnictví a sociálních služeb (HHS), FDA a Národním institutem pro alergie a infekční nemoci (NIAID) varovala CHD před známou asociací PEG s nepříznivými imunitními odpověďmi, včetně život ohrožující anafylaxe.

Odhaduje se, že 72% běžné populace má protilátky proti PEG (včetně zvýšených hladin u 8% Američanů), které mohou tyto jedince připravit na nežádoucí účinky, když budou později vystaveni látkám obsahujícím PEG. Farmaceutické a biotechnologické společnosti, které si jsou vědomy korelace mezi protidrogovými protilátkami a zvýšenými nepříznivými účinky, uznávají, že tento jev představuje „otravný“ a „vážný“ klinický problém - ten, který se dočkal výrazné úlevy, jak se setkávají příjemci injekcí mRNA COVID závažné alergické reakce. 

S ohledem na vzájemný vztah mezi PEG a TEG zavádí plánovaná difúze TEG na bázi nanočástic do veřejných prostor - včetně systémů vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC) budov - důležité nové otázky: Mohli by jednotlivci již senzibilizovaní na PEG přejít k anafylaxi když vdechují TEG? Nebo naopak, mohou lidé, kteří jsou vystaveni aerosolizovanému TEG, být senzibilizováni na PEG - a vystavit se riziku nežádoucí reakce, když se následně setkají s injekcí mRNA obsahující PEG nebo s jiným „PEGylovaným“ lékem?

Společnost Grignard se označuje za „inovativního lídra ve speciálních chemických řešeních pro všechny průmyslové potřeby“, od přesných čističů a čištění odpadních vod až po „atmosférické efekty“ pro zábavní průmysl. Ve skutečnosti je pobočka společnosti Grignard FX v Severní Americe „největším producentem divadelních mlhových a oparových kapalin“ pro filmy, koncerty na stadionech a divadlech a je také výrobcem scénické krve propagované jako „tak realistické, že lidi budou šílet“. Společnost má v úmyslu proměnit své rozsáhlé divadelní zkušenosti do říše atmosférických viricidů a slíbit „lehký atmosférický opar v celém vnitřním prostoru, který inaktivuje obalené viry, jako je nový koronavirus, na neporézních tvrdých površích a ve vzduchu.“ 

Podle EPA má produkt Grignard Pure schopnost „pronikat a zabíjet. . . více než 98 procent částic COVID-19 [virus]. “ Rozptýlení produktu Grignard Pure se navrhuje „prostřednictvím systému HVAC v budově nebo pomocí konvenčních mlhových / mlhových strojů, které se obvykle používají v zábavních zařízeních a při požárním výcviku.“ V příkladu otočných regulačních průmyslových dveří je nyní veteránem regulace pesticidů EPA po čtyři desetiletí přední konzultant společnosti Grignard, který společnosti pomáhá prodávat kapalinu anti-COVID jako řešení „kritické výzvy“. 

Mezitím odcházející správce EPA Andrew Wheeler hovořil o Grignardu Pure jako o „prvotřídním“ nástroji „pomáhajícím v boji proti šíření nového koronaviru“, který v tiskové zprávě agentury slibuje, že „EPA nemá vyšší prioritu než ochrana zdraví a bezpečnost Američanů. 

Nouzový postup EPA umožňuje Georgii a Tennessee průběžně šířit Grignard Pure do „záchytných místností, šaten, koupelen, lobby, výtahů, stravovacích prostor a prostor pro přípravu jídla“ ve vládních, zdravotnických a potravinářských zařízeních i v rámci vnitrostátní dopravy - kamkoli „Kde lidé provádějí činnost, kterou stát považuje za zásadní.“ EPA schválila nouzové použití produktu při přípravě a stravování potravin, a to i přes varování v bezpečnostním listu triethylenglykolu, aby nebyl TEG skladován „v blízkosti potravin, potravin nebo pitné vody.“  

Provedla EPA objektivní posouzení přínosů a rizik? 

Tisková zpráva agentury neříká ani neobsahuje žádná varování kromě prohlášení s jednou větou, že „TEG může dráždit citlivé populace.“ (Kanadské pokyny pro bezpečnost mlhy a kouře pro odvětví živých vystoupení naopak stanoví, že vysoce rizikové osoby - jako jsou děti, těhotné ženy a lidé s astmatem nebo vážnými nemocemi - by se měli expozici vyhýbat). 

U lidí s astmatem a hyperreaktivitou dýchacích cest může dráždivý účinek krátkodobého vystavení strojům na vodní mlze - zejména při použití chemického glykolu - vyvolat příznaky akutního astmatu, včetně kašle, sípání, tlaku na hrudi a dušnosti. I u osoby bez astmatu může být krátkodobé vystavení mlhovým strojům obsahujícím glykol spojeno s bolestmi hlavy, závratěmi, ospalostí a podrážděním očí. Dlouhodobé vystavení této látce u osob s astmatem může vyvolat ještě závažnější dýchací potíže a může způsobit bronchitické příznaky, také u osob bez astmatu. 

Dlouhodobé vystavení kouři a mlze může mít za následek také příznaky horních cest dýchacích a hlasu, zatímco prodloužená (víceletá) expozice byla spojena s krátkodobými i dlouhodobými problémy se zdravím dýchacích cest. 

Matoucí bezpečnostní list TEG varuje, že „opakovaná nadměrná expozice aerosolu může způsobit podráždění dýchacích cest nebo dokonce smrt“, ale uvádí „nebyly nalezeny žádné relevantní informace“ týkající se respirační toxicity. Může to být proto, že většina studií toxicity TEG se zaměřila spíše na orální nebo dermální expozice než na inhalaci a primárně se zabývala reprodukčními cíli nebo karcinogenicitou. EPA si nepochybně uvědomuje, že expozice při vdechování může přinést jiné výsledky než orální nebo dermální způsoby podání. 

Studie toxikologie TEG z roku 2007 - i když vycházela ze zastaralých předpokladů, že „expozice aerosolu není obvyklým expozičním režimem“ a že expozice TEG je „převážně na pracovišti“ - dospěla k závěru, že „opakovaná expozice aerosolu TEG může mít za následek podráždění dýchacích cest , s kašlem, dušností a těsností na hrudi. “ Další studie provedená v roce 2019 uvádí, že krysy vystavené aerosolové kombinaci TEG a dezinfekčnímu prostředku (benzalkoniumchlorid) po dobu dvou týdnů vykazovaly závažné respirační příznaky i „významnou ulceraci a degenerativní nekrózu… v nosních dutinách.“ Studie na myších zjistila, že myši vystavené „dýchatelným aerosolům“ TEG také vykazovaly řadu „nespecifických indikací toxicity“, včetně podráždění, nerovnováhy tekutin, dysfunkce jater a snížení tělesné hmotnosti, spolu s „nevysvětlitelnou úmrtností“ u samic myší od dvou do tři dny po expozici nejvyšší koncentraci TEG. 

A co nanočástice? 

V září 2020 zveřejnili brazilští vědci rozsáhlou diskusi o nanotechnologiích „pro správu virů COVID-19“. I když se dychtivě snaží přehodnotit současné a potenciální aplikace anti-COVID nanotechnologií - včetně dezinfekčních prostředků, osobních ochranných pomůcek, senzorů na bázi nano, léků se „zvýšenou aktivitou“ a vakcín na bázi nano - autoři také uznali některá „úzká místa“, jeden z hlavními je zajištění bezpečného používání nanomateriálů! Klíčovým poznatkem brazilských autorů je, že většina studií hodnotí biokompatibilitu nanočástic pouze in vitro (tj. V Petriho misce), nikoli in vivo (u skutečných zvířat nebo lidí). Tvrdí, že bez vysoce kvalitních studií in vivo je nemožné plně pochopit „toxikokinetické chování nanočástic v těle, zejména při dlouhodobé expozici.“ 

Při zpracování brazilští vědci uvedli: „Vzhledem k mnohostranným interakcím mezi nanomateriály a biologickými systémy (in vivo) je velmi náročné předvídat chování těchto materiálů za fyziologických podmínek,“ zvláště vzhledem k tomu, že „[osud] a chování nanomateriálů v těle se může ... změnit, když dosáhnou krevního oběhu “ Tyto interakce - kritické pro produkci nežádoucích účinků - jsou dosud špatně pochopeny. Pokud jde o vědce v rozvíjející se oblasti nanotechnologií, obloha je limitem pro nanotechnologické aplikace. Tito stejní odborníci však také svobodně připouštějí, že nanočástice mají toxické účinky, které jsou „silným omezujícím faktorem“, který brání jejich širšímu použití: "Malá velikost NP [nanočástic] jim umožňuje ... být přenášena krevním oběhem a lymfatickým proudem do různých orgánů a tkání, včetně mozku, srdce, jater, ledvin, sleziny, kostní dřeně a nervového systému ... 

Experimenty modelování toxických látek účinky NP na tělo ukázaly, že NP způsobují trombózu…, záněty horních a dolních dýchacích cest, neurodegenerativní poruchy, mozkovou mrtvici, infarkt myokardu a další poruchy. Pamatujte, že NP mohou vstoupit nejen do orgánů, tkání a buněk, ale také. . . mitochondrie a jádra; to může drasticky změnit buněčný metabolismus a způsobit poškození DNA, mutace a buněčnou smrt. “ 

Nezodpovězené otázky TEG

Na přelomu 40. a 50. let 20. století zkoumali například lékaři pracující na odděleních dětských nemocnic použití par triethylenglykolu jako „metodu dezinfekce vzduchu v uzavřených a silně kontaminovaných prostorech“. Ve zprávách o neuspokojivých výsledcích jedné studie, které považovaly TEG za neúčinný v prevenci přenosu vzduchem, dospěli klinici k závěru, že vaporizace glykolu ve veřejných budovách „ještě není připravena k obecnému použití“. Díky vývoji polymerní chemie a nanotechnologie v 21. století nyní TEG obíhá zpět v podobě Grignard Pure - i když ten druhý pravděpodobně nese malou podobnost s výpary TEG použitými v 50. letech. 

Bohužel pro obyvatele Georgia a Tennessee, kteří mají být neustále vystaveni Grignardu Pure (s Nevadou, která může být další v řadě kvůli silnému lobbování podnikatelů v Las Vegas), Grignard ani EPA neřeší trnité bezpečnostní problémy potenciálních TEG- Křížová reaktivita PEG, toxické nahromadění nanočástic v těle nebo synergická toxicita z interakcí TEG-nanočástice. 

Není jasné, zda dohoda EPA poskytla příležitost k veřejnému komentáři, než se pustila do schválení Grignarda Pure. Bez ohledu na to mohou dotčení občané chtít agentuře položit několik bodavých otázek o tom, která bezpečnostní data zohlednila - nebo nezohlednila - její rozhodnutí a jak plánuje chránit zdraví a bezpečnost Američanů. Příspěvek EPA schvaluje chemickou „úpravu vzduchu“ proti COVID, navzdory známým zdravotním rizikům se objevila jako první na ochraně zdraví dětí. 

Originální článek v angličtině včetně zdrojů: ZDENebezpečné potraviny a doplňky

Nežádoucí účinky léčiv