Přeskočit na hlavní obsah

Proč posloucháme WHO? Protože jsme se ji po válce upsali!

Plno lidí si ťuká na hlavu, proč do našeho zdraví pořád kecá nějakéj Tedros ze Světové zdravotní organizace WHO a proč naši vládci - obzvlášť bývalí ministři zdravotnictví, jim lezli do zadku? Protože jsou na to smlouvy. Naštěstí nejsou rozhodnutí WHO právně závazné! Přináším oficiální reakce českého Ministerstva zdravotnictví, které to potvrzují a celou dobu lidé věřili falešným hráčům. Pomocí jakých právních instrumentů (tedy mezinárodních úmluv, dohod, regulací - řádů, rezolucí, směrnic, aj.) je upraven závazkový vztah mezi World Health Organization, tj. Světovou zdravotnickou organizací (dále jen jako „WHO") a Českou republikou?

Ústava WHO byla jakožto mnohostranná mezinárodní smlouva prezidentského typu ze strany ČR podepsána dne 22. 7. 1946 a vstoupila v platnost dne 7. 4. 1948 (189/1948 Sb.).  Dále je ČR vázána Protokolem o vodě a zdraví (ratifikace 2001), jehož sjednání mj. iniciovala také Regionální úřadovna WHO pro Evropu; Rámcovou úmluvou WHO o kontrole tabáku (ratifikace 2012) nebo Mezinárodními zdravotnickými předpisy (přijaty 2005 v průběhu 58. Světového zdravotnického shromáždění, po uplynutí 24 měsíců od oznámení nabyly platnosti v souladu s Ústavou WHO v roce 2007).
WHO vydává řadu doporučení, řídící orgány WHO (Výkonná rada, Světové zdravotnické shromáždění, Regionální výbor) pak přijímají rezoluce nebo rozhodnutí. Tyto dokumenty jsou většinou ze své povahy právně nezávazné. 

Jelikož je WHO prezentována jako klíčová mezinárodní organizace participující v boji proti nakažlivým nemocem - je Ministerstvem zdravotnictví České republiky (dále jen jako „MZČR") vedena evidence (popř. databáze nebo nějaká složka) právních a lékařských instrumentů a manuálů vydaných WHO ve věci problematiky COVID-19? - např. doporučení; koordinační plány postupu proti šíření COVID-19; sjednocená metodika diagnostiky COVID-19, apod.?

MZ pravidelně sleduje pokyny a strategické dokumenty, které WHO k problematice COVID-19 vydává. Děje se tak prostřednictvím databáze, kterou vede přímo WHO (zde: Technical guidance publications (who.int)). Tyto jsou pak sdíleny s expertními subjekty v rámci MZ a relevantními pracovními skupinami. Vzhledem k tomu, že WHO materiály průběžně aktualizuje a jejich databázi vede dle jednotlivých témat, nevytváří již MZ duplicitní interní seznamy nebo databáze.

Je Česká republika v současné době (k datu 9. července 2021) ve stavu „epidemie výskytu nemoci COVID-19", ve stavu „pandemie výskytu nemoci COVID-19" nebo v nějakém jiném režimu - a pokud ano, na základě jakého předpisu?

Nejedná se o předpis, nýbrž o definici či charakteristiku epidemiologické situace a jejího vývoje: epidemie je definována jako výskyt onemocnění, který výrazně převyšuje obvykle očekávané hodnoty výskytu tohoto onemocnění v daném místě a čase; pandemie je pak hromadný výskyt infekčního onemocnění bez prostorového omezení. O pandemii tedy mluvíme v momentě, kdy se onemocnění rozšíří na území více států nebo i světadílů a nerespektuje omezení místem. Není omezena ani časem.
V současné době v ČR i nadále pozorujeme epidemický výskyt onemocnění covid-19.

Eviduje MZČR nějaký dokument, právní instrument, memorandum či prohlášení WHO nebo obdobný listinný či elektronický zdroj vydaný WHO, který by deklaroval epidemický či pandemický stav nemoci COVID-19 v České republice nebo v ostatních státech, popř. na celém světě?

WHO v rámci platných mezinárodních instrumentů stav pandemie nedefinuje. Mezinárodní zdravotnické předpisy (2005) definují „ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu“, a to následujícím způsobem:
    • „ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu“ – mimořádná událost, která se vyznačuje tím, že podle těchto předpisů
    i. představuje riziko pro veřejné zdraví pro jiné státy prostřednictvím šíření choroby v mezinárodním měřítku a
    ii. potenciálně vyžaduje koordinovanou mezinárodní reakci;
Generální ředitel WHO na základě doporučení krizového výboru expertů vyhlásil dne 30. 1. 2020 epidemii koronaviru 2019nCoV ohrožením veřejného zdraví mezinárodního významu (Public Health Emergency of International Concern). Tento stav i po několikerém přezkoumání stále trvá.

Dne 15. 7. 2020 údajně pan Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA podepsal Dvouletý plán spolupráce mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Regionální úřadovnou WHO pro Evropu na léta 2020 - 2021. Pod jakým číslem byl tento plán jakožto sdělení Ministerstva zahraničních věcí České republiky publikován ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.

Z rozhodnutí Ministerstva zahraničních věcí bylo od roku 2020 přistoupeno k uzavírání Dvouletého plánu spolupráce (namísto dříve uzavírané Dvouleté smlouvy), který není mezinárodní smlouvou, proto již nedochází k jeho publikaci ve Sbírce mezinárodních smluv.

Závěr: vše od WHO bylo jen na základě nějakých blábolů, co si pár idiotů vymyslelo, ale nic nebylo právně podložené ani právně vymahatelné. Nyní už chápete, proč Válek nynyí jen doporučuje, ale už nenařizuje. Nedopusťme, aby se uzavírali právně vymahatelné smlouvy, jinak si z nás těchto pár idiotů bude dělat hadrové panenky!Nebezpečné potraviny a doplňky

Nežádoucí účinky léčiv